Gym Timetable

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

10:00-11:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

11:00-12:00

WEIGHTLIFTING

WEIGHTLIFTING

WEIGHTLIFTING

WEIGHTLIFTING

WEIGHTLIFTING

INTRO / WOD

12:00-13:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

───

15:00-16:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

───

16:00-17:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

17:00-18:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

18:00-19:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

19:00-20:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

───

20:00-21:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

───

22:00-23:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

───

22:00-23:00

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

INTRO / WOD

───